Omid Hajili

Omid Hajili , RadioNavaz , رادیو نواز


در حال بارگذاری ...
امید حاجیلی
the profession is singer , musician , player
این پروفایل توسط 1095 بازدید شده و 0 نفر آن را دنبال کرده اند.
Mp3s
امید حاجیلیبرزی بارونپخش شده 193 بار
امید حاجیلیایرانپخش شده 719 بار
امید حاجیلی یار یارپخش شده 509 بار
امید حاجیلیواويلاپخش شده 472 بار
پریزاد از امید حاجیلیپخش شده 3227 بار
پخش شده 774 بار
پخش شده 687 بار
پخش شده 563 بار
پخش شده 554 بار
امید حاجیلیباغ مولویپخش شده 471 بار
امید حاجیلیوای وایپخش شده 1234 بار
امید حاجیلیبیا بریم بومپخش شده 1421 بار
امید حاجیلیگل نازمپخش شده 580 بار
امید حاجیلیدیرهپخش شده 1333 بار
امید حاجیلیربابهپخش شده 922 بار