Omid Hajili

Omid Hajili , RadioNavaz , رادیو نواز


در حال بارگذاری ...
امید حاجیلی
the profession is singer , musician , player
این پروفایل توسط 1079 بازدید شده و 0 نفر آن را دنبال کرده اند.
Mp3s
امید حاجیلیبرزی بارونپخش شده 189 بار
امید حاجیلیایرانپخش شده 716 بار
امید حاجیلی یار یارپخش شده 505 بار
امید حاجیلیواويلاپخش شده 468 بار
پریزاد از امید حاجیلیپخش شده 3206 بار
پخش شده 769 بار
پخش شده 682 بار
پخش شده 554 بار
پخش شده 548 بار
امید حاجیلیباغ مولویپخش شده 468 بار
امید حاجیلیوای وایپخش شده 1229 بار
امید حاجیلیبیا بریم بومپخش شده 1416 بار
امید حاجیلیگل نازمپخش شده 575 بار
امید حاجیلیدیرهپخش شده 1328 بار
امید حاجیلیربابهپخش شده 917 بار